msgbartop
Viaţa ta are prioritate ! Cunoaşterea excelentă a mijloacelor de reglementare a circulaţiei rutiere va ridica securitatea circulaţiei pe drumurile publice ale Republicii Moldova.
msgbarbottom

Acordarea primului ajutor medical in cazul accidentului de circulatie

Conform Regulamentului circulaţiei rutiere, punctul 10, subpunctul (1), alineatul “c”, conducătorul vehiculului trebuie să poată acorda primul ajutor medical persoanelor traumate în accidente de circulaţie. Pentru aceasta el trebuie să dispună de trusă farmaceutică de prim ajutor.
…Continuare

Regulamentul Dispozitii generale

1. Regulamentul circulaţiei rutiere (în continuare – Regulamentul) cuprinde normele ce determină circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora. Respectarea prezentului Regulament va garanta securitatea tuturor participanţilor la trafic, protecţia mediului, ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi apărarea proprietăţii acestora.

 

2. În Republica Moldova vehiculele se conduc pe partea dreaptă a carosabilului în sensul de mers. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ce au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepţia vehiculelor aflate în traficul internaţional.

 

3. Participanţii la trafic sînt obligaţi să respecte regulile de circulaţie, semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalele şi indicaţiile agentului de circulaţie, normele tehnice ale prezentului Regulament şi prin acţiunile lor să nu cauzeze prejudicii altor participanţi la trafic, să nu-i expună pericolului, precum şi să nu creeze neîntemeiat obstacole circulaţiei care ar depăşi pe acele care sînt provocate de circumstanţe iminente.

 

4. Orice participant la trafic care respectă prezentul Regulament este în drept să conteze pe faptul că şi ceilalţi participanţi la trafic execută cerinţele acestuia.

 

5. Este interzisă crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucrărilor pe drum, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare, fără acordul prealabil al poliţiei rutiere. Nu este considerată producătoare de restricţii lăsarea unor materiale sau obiecte pe trotuare în cazul în care, prin aceasta, nu se stînjeneşte circulaţia pietonilor.

Obstacolele producătoare de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creează, cu mijloace de semnalizare respectivă, conform prescrierilor date de poliţia rutieră.

6. Este interzisă organizarea de concursuri, antrenamente, competiţii sportive etc. pe drumurile publice fără acordul prealabil al poliţiei rutiere.

 

7. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni şi termeni semnifică:

accident în traficul rutier – eveniment produs ca urmare a încălcării normelor de siguranţă a traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circulaţie pe drumul public, în urma căruia a rezultat vătămarea sănătăţii, integrităţii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material;

acostament – fîşia laterală cuprinsă între limita carosabilului şi marginea platformei drumului;

agent de circulaţie – persoana echipată corespunzător, abilitată cu funcţii de control şi reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament (poliţistul, agentul de cale ferată, persoana din cadrul serviciilor de întreţinere a drumurilor, persoana de gardă la bacul de transbordare);

autostradă – drum construit, amenajat şi semnalizat prin indicatorul 5.2, care are carosabilele despărţite prin banda de separare, iar în lipsa acesteia – prin alte mijloace, destinat exclusiv circulaţiei autovehiculelor cu mare viteză, neavînd intersectări la acelaşi nivel cu alte drumuri, căile ferate şi trecerile pentru pietoni;

autovehicul – orice vehicul cu autopropulsie, care se deplasează pe drum prin surse proprii de energie, cu excepţia ciclomotorului şi a vehiculelor pe şine;

bandă de circulaţie – spaţiu longitudinal al părţii carosabile, delimitat sau nu prin marcaje rutiere, avînd o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule, altele decît vehiculele care se deplasează pe două roţi;

bandă de separare – element al drumului, evidenţiat constructiv şi/sau prin marcaj, care separă părţile carosabile limitrofe şi care nu este destinat pentru deplasarea şi oprirea pe el a vehiculelor;

bicicletă (tricicletă) – vehicul prevăzut cu două (trei) roţi şi pedale sau manivele, pentru propulsarea acesteia pe drum de forţa musculară a utilizatorului;

carosabil – porţiune din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor. Drumul poate avea mai multe carosabile separate unul de altul prin benzi de separare;

cedează trecerea – obligaţia unui participant la trafic să se abţină de la mişcare dacă aceasta va impune alţi participanţi, care au prioritate, să modifice în mod brusc direcţia, viteza sau să oprească;

certificat de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului – document oficial de stat care confirmă înmatricularea sau, după caz, înregistrarea vehiculului şi permite posesorului ori mandatarului exploatarea acestuia;

ciclomotor – vehicul din subcategoria AM, cu două sau trei roţi, dotat cu motor cu ardere internă sau electric. Capacitatea cilindrică a motorului cu ardere internă nu depăşeşte 50 cm³, puterea motorului, atît a celui cu ardere internă, cît şi a motorului electric, nu depăşeşte 4kW, iar viteza constructivă a acestuia nu depăşeşte 45 km/h;

circulaţie dirijată – reglementarea acţiunilor participanţilor la trafic prin semnalele agentului de circulaţie sau ale semafoarelor;

cîmp vizual limitat – vizibilitate în direcţia de mers mărginită de parametrii geometrici ai drumului, construcţiile inginereşti, plantaţiile verzi adiacente drumului sau de alte vehicule;

conducător – persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, însoţeşte animale izolate, de povară, de călărie sau turme, cirezi etc., precum şi persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului;

depăşire – devansarea unui vehicul în mers, în cazul în care se impune ieşirea de pe banda de circulaţie iniţială. Deplasarea vehiculelor pe o bandă a carosabilului cu o viteză mai mare decît viteza vehiculelor de pe banda alăturată nu se consideră depăşire;

drum cu prioritate – drumul semnalizat prin indicatoarele rutiere 1.7.1 – 1.7.3, 2.3 şi 5.2 sau drumul modernizat ori împietruit în raport cu drumul rudimentar;

drum public – orice cale de comunicaţie terestră, inclusiv construcţiile artificiale şi drumurile rudimentare, deschisă pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, administrată de un organ abilitat. (Pe lîngă carosabile, elemente ale drumului se consideră benzile de separare, trotuarele, acostamentele, şanţurile şi decorurile.);

intersecţie – locul de intersectare, joncţiune sau ramificaţie la acelaşi nivel a drumurilor, ale cărui hotare sînt liniile concepute imaginar între începutul curburilor părţii carosabile a fiecărui drum. Ieşirea de pe teritoriul adiacent nu se consideră intersecţie;

localitate – satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.63.1 – 5.66;

masă maximă autorizată – masa totală a vehiculului echipat, inclusiv încărcătura, şoferul şi pasagerii, indicată de către întreprinderea producătoare ca maxim admisibilă. Masa maximă autorizată a vehiculelor cuplate şi care circulă ca un ansamblu este suma maselor maxime autorizate a fiecărui vehicul din care s-a format garnitura auto;

maşină autopropulsată – autovehiculul (inclusiv tractorul) destinat executării unor lucrări de construcţii, agricole, silvice sau a altor activităţi;

motocicletă – autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3. Autovehiculul cu trei roţi (triciclu) sau cu patru roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (cvadriciclu), avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 şi masa echipată mai mică de 400 kg, este considerat motocicletă;

oprire fortuită – imobilizarea vehiculului din cauza defecţiunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea încărcăturii, starea sănătăţii conducătorului (pasagerului) sau a obstacolului de pe drum;

oprire de serviciu – întreruperea deplasării vehiculului la semnalul de interzicere al agentului de circulaţie, semaforului, la indicator sau pentru a ceda trecerea vehiculului ce are prioritate; 

oprire voluntară – imobilizarea vehiculului pe drum, atît cît este necesar pentru a îmbarca sau debarca persoane ori a încărca sau descărca bunuri, în timpul în care conducătorul rămîne în vehicul ori în apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie, să-l deplaseze;

parcare – staţionarea vehiculului într-un loc destinat acestui scop, semnalizat prin indicatoarele 5.26, 5.48.1-5.48.3 şi marcajul 1.1.1 d);

participant la trafic – persoana care ia parte la procesul circulaţiei în calitate de conducător, pieton sau pasager;

pieton – persoana care se află pe drum în afara vehiculului şi care nu efectuează lucrări. Pietoni se consideră şi persoanele care se deplasează în cărucioare pentru invalizi fără motor, cei care duc bicicleta, ciclomotorul, motocicleta, săniuţa, un cărucior manual, cărucioare pentru copii sau invalizi;

platforma drumului – partea drumului care cuprinde carosabilul (carosabilele), banda (benzile) de separare şi acostamentele acestuia (acestora);

prioritate – dreptul primordial în raport cu alţi participanţi la trafic la deplasare în direcţia intenţionată sau la efectuarea manevrei;

remorcă – vehicul destinat utilizării în ansamblu cu un autovehicul;

remorcă uşoară – remorca a cărei masă maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

semiremorcă – remorca a cărei masă maximă autorizată este preluată parţial de către autovehiculul trăgător;

situaţie rutieră – totalitatea factorilor ce caracterizează condiţiile rutiere, existenţa unor obstacole pe sectoarele drumului, intensitatea şi nivelul de organizare a traficului rutier, de care va trebui să ţină cont fiecare conducător la determinarea vitezei, benzii de circulaţie şi a modalităţii de conducere a vehiculului;

staţionare – imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv, altul decît acela de a îmbarca sau debarca persoane, de a încărca sau descărca bunuri, în cazul în care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat;

teritoriu adiacent drumului – teritoriul din imediata apropiere a drumului (curţi, locuri de parcare, staţii de aprovizionare cu combustibil, întreprinderi etc.);

timp de noapte – intervalul de timp cuprins între sfîrşitul amurgului şi revărsatul zorilor;

trecere la nivel cu calea ferată – intersectarea drumului la acelaşi nivel cu calea ferată;

trecere pentru pietoni – o parte a carosabilului sau o construcţie denivelată, destinată traversării drumului de către pietoni. Aceste treceri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.50.1, 5.50.2, 5.51.1 – 5.51.4 şi/sau marcajele rutiere 1.14.1, 1.14.2. În lipsa marcajului rutier, suprafaţa trecerii se limitează prin distanţa dintre indicatoarele rutiere. În limitele intersecţiei, în lipsa indicatoarelor şi/sau a marcajului, trecerea este determinată de lăţimea trotuarelor sau a acostamentelor;

trotuar – elementul drumului destinat circulaţiei pietonilor ce se află în imediata apropiere de carosabil sau este separat de el cu o zonă verde;

vehicul – sistem mecanic, cu sau fără autopropulsie, destinat transportului de persoane şi bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucrări;

vehicul aflat în traficul internaţional – vehicul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat;

vehicul cu regim prioritar de circulaţie – vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare albastră şi/sau roşie şi cu semnale sonore speciale;

vehicul de rută – vehiculul de transport în comun (autobuz, troleibuz, tramvai), care este destinat transportării persoanelor pe drumurile publice cu itinerar stabilit şi cu staţii semnalizate prin indicatoarele 5.6, 5.7;

vehicul lent – vehiculul care are prin construcţie viteza maximă de cel mult 30 km/h;

vehicul lung – vehiculul a cărui lungime depăşeşte 12 m;

vizibilitate redusă – vizibilitatea drumului mai mică de 300 m în perioada amurgului, zorilor, în condiţii de ceaţă, ninsoare, ploaie etc.;

zonă pietonală perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor condiţii speciale de circulaţie, avînd intrările şi ieşirile semnalizate prin indicatoarele 5.57.1, 5.57.2;

zonă rezidenţială – zonă dintr-o localitate unde se aplică condiţii speciale de circulaţie, avînd intrările şi ieşirile semnalizate prin indicatoarele 5.54, 5.55.

Conducatorii de vehicule si obligatiile acestora

8. Vîrsta minimă a conducătorului de autovehicul este condiţionată de tipul, destinaţia, particularităţile de conducere a acestuia şi este reglementată prin actele normative în vigoare. Pot conduce pe drumurile publice biciclete, vehicule de subcategoria AM, cu tracţiune animală, precum şi animale izolate sau în turmă persoanele care au împlinit vîrsta de 14 ani.

 

9. Pentru a fi admise în traficul rutier, vehiculele trebuie să fie înmatriculate sau, după caz, înregistrate şi să poarte plăcile cu numărul de înmatriculare (înregistrare), amplasate în locurile stabilite, cu excepţia troleibuzelor şi tramvaielor, pe care se aplică numere de înregistrare atribuite de către autorităţile competente.

 

10. (1) Persoana care conduce un vehicul trebuie:

a) să fie aptă din punct de vedere psihofiziologic şi medical;

b) să posede cunoştinţe şi să execute cerinţele prezentului Regulament, precum şi să posede dexteritatea necesară de a conduce în siguranţă vehiculul pe drum;

c) să posede cunoştinţe de acordare a primului ajutor persoanelor traumatizate ca urmare a accidentului în traficul rutier.

(2) Persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea lucrătorilor de poliţie, este obligată să înmîneze pentru control:

a) permisul de conducere valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;

b) certificatul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului, eliberat pe numele acestuia în modul stabilit;

c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport auto;

d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii în cazurile stabilite de legislaţie.

 

11. Conducătorul de vehicul, înainte de plecare şi în timpul deplasării, este obligat:

(1) Să verifice starea tehnică a vehiculului, în special sistemele de direcţie, de frînare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare.

(2) Să poarte centura de siguranţă şi să se asigure că şi pasagerii au cuplat centurile, dacă autovehiculul este echipat cu acestea.

Sînt exceptaţi de la obligaţia menţionată:

a) conducătorii care execută manevra de mers cu spatele;

b) instructorii auto în timpul instruirii cursanţilor;

c) în localităţi, conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie în timpul executării unei misiuni urgente de serviciu.

(3) Să poarte pe cap casca de protecţie prinsă cu cataramă în timpul deplasării pe motocicletă (ciclomotor) şi să se asigure că pasagerii au procedat la fel.

(4) Să poarte vesta de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă, de culoare portocalie, în cazul în care acesta execută intervenţii la vehiculul oprit pe platforma drumului public.

(5) Să conducă vehiculul cu atenţie sporită la apariţia autovehiculelor echipate cu lumină giratorie de culoare portocalie sau autovehiculelor care poartă semnele distinctive 5, 7, 8, 10, 12, 13 sau 15 (anexa nr. 6).

(6) Să cedeze trecerea pietonilor la trecerile pentru pietoni cu circulaţia nedirijată.

În cazul în care înaintea trecerii pentru pietoni s-a oprit sau a redus viteza vreun vehicul, conducătorii altor vehicule care se deplasează pe benzile alăturate pot continua deplasarea numai asigurîndu-se că în faţa vehiculul menţionat nu sînt pietoni.

Este interzisă intrarea pe trecerea pentru pietoni dacă în direcţia de mers circulaţia este blocată şi prin aceasta conducătorul va fi forţat să oprească, astfel creînd obstacole pietonilor ce traversează carosabilul.

(7) Să conducă în aşa fel încît să nu stropească pietonii, atunci cînd pe drum este apă sau noroi.

(8) Să menţină în stare curată dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă, seturile fluorescent-reflectorizante, parbrizul şi geamurile vehiculului, precum şi să asigure lizibilitatea numărului de înmatriculare.

(9) Să oprească imediat vehiculul la semnalul:

a) agentului de circulaţie;

b) lucrătorului de poliţie;

c) ofiţerului echipelor mobile ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova;

d) orbului care traversează strada (la semnul dat prin ridicarea bastonului alb).

Notă. După oprirea vehiculului la semnalul lucrătorului de poliţie sau al ofiţerului Serviciului Vamal, conducătorul acestuia este obligat să rămînă în vehicul ţinînd braţele pe volan pînă la apropierea poliţistului sau ofiţerului Serviciului Vamal. În cazul în care oprirea se efectuează pe timp de noapte, conducătorul este obligat să conecteze lumina în salonul (cabina) vehiculului.

(10) Să se supună, la solicitarea agentului de circulaţie, procedurii de testare a aerului expirat şi examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constatării alcoolemiei ori consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope sau de medicamente cu efecte similare.

(11) La solicitarea lucrătorilor de poliţie, să asigure transportarea:

a) acestora la locurile unde s-au produs accidente în traficul rutier sau calamităţi, în cazul în care accidentul sau calamitatea a avut loc în direcţia de deplasare a vehiculului;

b) persoanelor care necesită asistenţă medicală urgentă la instituţiile medicale, indiferent de direcţia de deplasare.

Notă. Lucrătorul de poliţie care intenţionează să utilizeze un vehicul în situaţiile menţionate, la cererea conducătorului, este obligat să prezinte legitimaţia de serviciu.

(12) La sesizarea pe drum a unui obstacol sau a unei situaţii de natură să stînjenească fluenţa şi să pericliteze siguranţa traficului, să anunţe cea mai apropiată unitate de administrare a drumului sau poliţia.

 

12. (1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident în traficul rutier este obligat:

a) să oprească imediat vehiculul semnalizîndu-l în conformitate cu litera a) sau nota la punctul 37 al prezentului Regulament;

b) să nu schimbe poziţia vehiculului şi obiectelor de pe carosabil provenite ca urmare a accidentului în traficul rutier, cu excepţia cazurilor prevăzute la literele c) şi e) ale alineatului (1) al prezentului punct;

c) să acorde primul ajutor, să cheme ambulanţa în cazul în care în accident s-au cauzat traumatisme persoanelor, iar dacă aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgenţă – să asigure transportarea persoanei traumatizate la cea mai apropiată unitate medicală cu un vehicul de ocazie ori cu propriul automobil;

d) să declare la unitatea medicală identitatea sa, prezentînd permisul de conducere sau alt act, precum şi certificatul de înmatriculare al vehiculului, ulterior să revină la locul accidentului;

e) să elibereze carosabilul deplasînd vehiculul pe acostament ori cît mai aproape de bordura trotuarului, atunci cînd în urma accidentului nu sînt persoane decedate şi/sau traumatizate, iar prezenţa pe carosabil a vehiculului implicat în accident face dificil sau blochează traficul rutier;

f) să marcheze locul iniţial al vehiculului, obiectelor ce ţin de accident şi a persoanei traumatizate, dacă se impune schimbarea poziţiei acestora pentru acordarea primului ajutor, transportarea persoanei traumatizate cu propriul automobil la unitatea medicală sau pentru eliberarea carosabilului;

g) să asigure, pe cît posibil, păstrarea urmelor, precum şi ocolirea locului accidentului;

h) să anunţe despre accident poliţia, să noteze numele şi adresele persoanelor prezente la locul accidentului şi să rămînă pe loc pînă la sosirea lucrătorilor de poliţie;

i) să nu consume băuturi alcoolice sau droguri, precum şi să nu administreze medicamente preparate în baza acestora pînă la recoltarea probelor biologice.

(2) Conducătorul de vehicul care a ajuns la locul unde s-a produs un accident în traficul rutier, în lipsa serviciilor de intervenţie, este obligat să oprească şi, în caz de necesitate:

a) să acorde primul ajutor, să cheme ambulanţa, iar dacă aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgenţă – să transporte cu propriul automobil persoana traumatizată la cea mai apropiată unitate medicală;

b) să declare la unitatea medicală identitatea sa, prezentînd permisul de conducere sau alt act, precum şi certificatul de înmatriculare al vehiculului;

c) să anunţe despre accident poliţia.

(3) În cazul în care în accident a fost implicat un vehicul cu regim prioritar de circulaţie în timpul executării unei misiuni de urgenţă, conducătorul acestuia trebuie să respecte cerinţele literei g) din alineatul (1) şi cerinţele alineatului (2) ale prezentului punct, urmînd să revină la locul accidentului sau să se prezinte la o unitate de poliţie după îndeplinirea misiunii.

 

13. Participanţii la trafic implicaţi într-un accident în traficul rutier soldat numai cu pagube materiale, în cazul în care s-a ajuns la o înţelegere reciprocă în aprecierea circumstanţelor acestui accident şi dacă starea tehnică a vehiculelor permite garantarea securităţii traficului, sînt obligaţi să se deplaseze, în timp de cel mult 2 ore, la cel mai apropiat post de poliţie rutieră pentru întocmirea actelor necesare, avînd cu ei făcută în prealabil schema accidentului, care trebuie să fie semnată de cei implicaţi în accident şi, în cazul prezenţei, de martorii oculari.

Notă. În cazul neînţelegerii reciproce şi necesităţii eliberării carosabilului, persoanele implicate în accident sînt obligate să procedeze conform punctului 12 alineatul (1) litera b).

 

14. Conducătorului de vehicul îi este interzis:

 

a) să conducă vehiculul în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau altor substanţe contraindicate conducerii, sub influenţa preparatelor medicamentoase care conduc la reducerea reacţiei, fiind bolnav, traumatizat sau afîndu-se într-o stare avansată de oboseală de natură să-i afecteze capacitatea de conducere;

 

b) să încredinţeze conducerea autovehiculului unei persoane care nu posedă permis de conducere de categoria (subcategoria) respectivă (cu excepţia cazurilor în care se efectuează instruirea în conducere, în conformitate cu punctul 108 al prezentului Regulament), sau care se află în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor ori altor substanţe contraindicate conducerii, sub influenţa preparatelor medicamentoase care conduc la reducerea reacţiei, este bolnavă, traumatizată sau într-o stare avansată de oboseală de natură să-i afecteze capacitatea de conducere;

 

c) să deschidă portierele vehiculului în timpul mersului sau să pornească de pe loc cu portierele deschise;

 

d) să poarte discuţii, dacă acestea îi distrag atenţia de la conducerea autovehiculului, precum şi convorbiri telefonice în timpul deplasării, cu excepţia cazurilor în care vehiculul sau telefonul sînt echipate cu dispozitiv „mîini libere”;

 

e) să intre pe drumurile publice modernizate cu vehicule care au pe roţi sau în caroserie noroi, materiale de construcţie etc., ce se depun pe carosabil, sau cu vehicule din care se scurg produse petroliere;

 

f) să spele în apele naturale vehicule sau utilaje ale acestora.

Organizarea si dirijarea circulatiei rutiere

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

15. Organizarea şi dirijarea traficului rutier se efectuează prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutieră (indicatoare rutiere, marcaje rutiere, semafoare), precum şi de către agenţii de circulaţie.

Mijloacele de semnalizare rutieră prevăzute la alineatul precedent din prezentul punct sînt menţionate în anexe, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 

16. (1) Mijloacele de semnalizare rutieră trebuie să fie în deplină concordanţă şi în ansamblu cu prevederile prezentului Regulament.

În caz de neconcordanţă între semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, primează:

a) marcajul de semnificaţie provizorie (de culoare portocalie) în raport cu marcajul permanent;

b) indicatorul rutier de semnificaţie provizorie (pe suport mobil) în raport cu indicatorul staţionar şi/sau marcajul rutier;

c) semnalele semaforului în raport cu indicatoarele de prioritate;

d) semnalele sau indicaţiile agentului de circulaţie în raport cu semnalele semaforului, indicatoarele şi marcajele rutiere, precum şi faţă de prezentul Regulament.

(2) Se interzice montarea, demontarea, acoperirea, deteriorarea, schimbarea poziţiei, precum şi instalarea sau aplicarea din propria iniţiativă de către persoane neautorizate de poliţia rutieră a mijloacelor de semnalizare a traficului rutier.

(3) Se interzice amplasarea de panouri, afişe sau instalaţii ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutieră ori care reduc vizibilitatea acestora şi sînt de natură să stînjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, creînd astfel pericol pentru siguranţa traficului.

 

Secţiunea a 2-a

Semnalele agentului de circulaţie

(anexa nr.1)

17. Semnalele agentului de circulaţie sînt determinate de poziţia corpului şi braţelor acestuia.

(1) Agentul de circulaţie a ridicat braţul vertical (figurile 1 – 5).

Pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, acest semnal înseamnă – „atenţie, circulaţia interzisă”. Conducătorii de vehicule angajaţi deja în trecerea intersecţiei, precum şi cei care nu mai pot opri fără a recurge la frînarea bruscă, conform notei la alineatul (1) al punctului 20 din prezentul Regulament, şi pietonii aflaţi în traversarea drumului îşi pot continua deplasarea.

(2) Agentul de circulaţie a întins lateral braţul (braţele), care ulterior poate (pot) fi coborît (coborîte) în jos (figurile 6 – 12):

a) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa sau cu spatele (figurile 6 – 8) – „circulaţia interzisă”;

b) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu părţile laterale (figurile 9 – 11), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia permisă” în toate direcţiile, conform regulilor de traversare a intersecţiilor;

pentru pietoni – „circulaţia permisă” pe trecerile din faţa şi spatele agentului de circulaţie.

(3) Agentului de circulaţie a întins înainte braţul drept, iar cel stîng este întins lateral sau coborît în jos (figurile 13 – 17):

a) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu partea stîngă laterală a corpului (figura 13), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia permisă” în toate direcţiile;

pentru pietoni – „circulaţia permisă” numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;

b) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa (figura 14), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia permisă” numai la dreapta;

pentru pietoni – „circulaţia interzisă”;

c) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu partea laterală dreapta (figura 15), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia interzisă”;

pentru pietoni – „circulaţia permisă” numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;

d) pentru toţi participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu spatele (figura 16) – „circulaţia interzisă”.

(4) Exigenţa cu privire la oprirea vehiculului în afara intersecţiei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare, cu braţul sau cu megafonul, figura 18 (1), 18 (2). Conducătorul trebuie să oprească la locul indicat de către agentul de circulaţie.

Note. 1. Pentru atenţionarea participanţilor la trafic, în timpul executării semnalelor prevăzute la acest punct, agentul de circulaţie poate folosi fluierul.

2. Agenţii de circulaţie care adresează semnale participanţilor la trafic trebuie să fie echipaţi şi plasaţi în aşa fel încît aceste semnale să poată fi văzute şi uşor recunoscute ziua, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă.

18. (1) La deplasarea în vehiculul poliţiei rutiere şi în cazul în care cu acesta se escortează o coloană, exigenţa privind cedarea trecerii vehiculului în cauză, precum şi coloanei escortate de el sau eliberarea benzii pe care se deplasează vehiculul cu regim prioritar de circulaţie (coloana escortată de el) de către alte vehicule, precum şi oprirea acestora, agentul de circulaţie o va impune executînd semnale prin balansarea bastonului de semnalizare în plan vertical sau prin braţul întins orizontal, scos afară prin geamul deschis al portierei (figurile 19, 20). Totodată, pot fi utilizate mijloacele speciale de semnalizare sonoră (sirena, megafonul) şi luminoasă (lumina giratorie, fulger sau cu inscripţia intermitentă „STOP POLIŢIA”), instalate pe autovehicul (figura 21).

(2) În cazul în care agentul de circulaţie se află în misiuni de serviciu de urgenţă, deplasîndu-se într-un vehicul de ocazie, acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule prin balansarea bastonului de semnalizare ori braţului întins orizontal, scos afară prin geamul deschis al portierei, sau va impune oprirea prin intermediul megafonului (figura 22).

Notă. Agentul de circulaţie poate executa şi alte semnale care vor fi înţelese de toţi participanţii la trafic cărora li se adresează.

Secţiunea a 3-a

Semnalele luminoase

(anexa nr.2)

19. (1) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor sînt de culoare roşie, galbenă şi verde. Aceste semnale sînt emise de lămpile semaforului în următoarea succesiune:

a) roşu, roşu şi galben (concomitent), verde, galben, cu repetarea ciclului respectiv;

b) roşu, verde, galben, cu repetarea ciclului respectiv;

(2) Semnificaţia semnalelor luminoase ale semaforului pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe toată lăţimea carosabilului în sensul de mers.

(3) Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele pot fi suspendate deasupra fiecărei benzi. În această situaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se conformeze semnificaţiei semnalului luminos corespunzător benzii pe care circulă.

 

20. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei au următoarele semnificaţii:

(1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.

Notă. La semnalul roşu al semaforului (cu excepţia celui reversibil) vehiculele vor fi oprite înaintea liniei de oprire (indicatorului 5.73) sau înaintea trecerii marcate pentru pietoni, iar în lipsa acestora - imediat înaintea semaforului. Dacă semaforul este suspendat deasupra sau plasat pe cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa liniei de oprire (indicatorului 5.73) sau a trecerii marcate pentru pietoni, vehiculele vor fi oprite în faţa intersecţiei, fără a crea obstacole pietonilor.

(2) Semnalul de culoare roşie pus în funcţiune concomitent cu semnalul galben înseamnă că timpul rezervat semnalului roşu expiră, fără ca prin aceasta să se modifice semnificaţia de interzicere a trecerii. În cazul în care timpul semnalului roşu este cronometrat, participanţii la trafic, pentru a porni la timp ca să nu stînjenească traficul, pot să se conducă de indicaţiile cronometrului.

Notă. Săgeţile conturate de culoare neagră pe fundalul de culoare roşie şi galbenă informează despre direcţiile de deplasare permise la apariţia semnalului de culoare verde.

(3) Semnalul de culoare verde permite trecerea. Semnalul verde intermitent de asemenea permite trecerea şi, totodată, informează că timpul rezervat acestui semnal expiră şi în curînd va fi pus în funcţiune semnalul galben. În cazul în care timpul semnalului verde este cronometrat, pentru a evita frînarea bruscă sau alte situaţii de urgenţă, participanţii la trafic trebuie să urmărească indicaţiile cronometrului şi din timp, înainte de a intra în intersecţie, să decidă privind continuarea deplasării sau efectuarea opririi.

Note. 1. Conducătorii de vehicule, la apariţia semnalului verde pot să înceapă deplasarea numai după ce s-au asigurat că prin aceasta nu creează obstacole vehiculelor antrenate deja în trecerea intersecţiei, indiferent de direcţia lor de mers, precum şi pietonilor care finalizează traversarea carosabilului.

2. Conducătorii de vehicule nu vor intra în intersecţie, chiar dacă semnalul verde este în funcţiune, în cazul în care situaţia rutieră în direcţia de deplasare este de aşa natură, încît nu vor putea elibera intersecţia pînă la schimbarea semnalului.

3. Săgeata de culoare neagră conturată (săgeţile conturate) pe fundalul semnalului verde informează conducătorii despre prezenţa semnalului suplimentar sau prezenţa indicatorului de sens obligatoriu corespunzător şi permite (permit) circulaţia numai în direcţia indicată (direcţiile indicate). Aceeaşi semnificaţie are semnalul de culoare verde în formă de săgeată, aplicat pe fundalul negru al semnalului suplimentar al semaforului sau săgeata (săgeţile) de pe panoul adiţional 6.23.1 – 6.23.5. Săgeata care permite circulaţia spre stînga permite şi întoarcerea.

4. Pe sectoarele de drum cu intersecţii în sistem de „undă verde”, pentru a întîlni succesiv semnalul verde, conducătorii de vehicule pot urma recomandării indicatorului 5.52.

(4) Semnalul galben avertizează că vehiculele care se apropie trebuie să fie oprite în locurile prevăzute în nota la alineatul (1) din prezentul punct, cu excepţia celor care, la apariţia semnalului, se află atît de aproape de locurile respective, încît nu mai pot fi oprite fără a recurge la frînarea bruscă.

(5) Semnalul galben intermitent permite trecerea, totodată avertizează că intersecţia sau trecerea pentru pietoni este cu circulaţia nedirijată şi prezintă pericol, impunînd conducătorilor prudenţă sporită.

Notă. Înainte de a trece de la circulaţia dirijată la circulaţia nedirijată, pentru toate direcţiile de deplasare prin intersecţie se afişează semnalul roşu.

21. În intersecţii dirijarea circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează pe şine sau pe benzi special rezervate lor, poate fi efectuată separat de dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule, prin semafoare speciale avînd patru semnale luminoase de culoare albă aranjate în forma literei „T”.

Circulaţia este permisă numai în cazul în care funcţionează semnalul inferior concomitent cu unul sau mai multe din cele superioare, din care cel din stînga permite circulaţia la stînga, cel din mijloc – înainte, cel din dreapta – la dreapta. În cazul în care funcţionează numai cele superioare, circulaţia este interzisă.

 

22. În cazul în care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier 1.9 este suspendat un semafor cu semnale: roşu în formă de două bare încrucişate; galben în formă de săgeată înclinată spre dreapta; verde în formă de săgeată îndreptată în jos, acesta este destinat semnalizării privind inversarea temporară a sensului de circulaţie pe această bandă. Semnalul roşu interzice circulaţia, cel galben informează despre comutarea semnalului verde cu cel roşu şi obligă preselectarea benzii indicate de săgeată, cel verde permite circulaţia.

 

23. (1) Semnalele luminoase ale semaforului pentru dirijarea circulaţiei pietonilor sînt de culoare verde şi roşie, iar funcţionarea lor este corelată cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.

Semnalul verde are silueta unui pieton în mers, iar cel roşu – silueta unui pieton oprit. Aceste semafoare trebuie să fie instalate astfel încît să excludă confundarea lor cu cele care dirijează circulaţia vehiculelor.

(2) Semnalul verde permite trecerea.

În cazul în care semnalul verde începe să funcţioneze intermitent, aceasta înseamnă că timpul rezervat traversării drumului expiră.

(3) Semnalul roşu interzice trecerea.

Pietonii surprinşi în timpul traversării drumului de semnalul roşu vor finisa trecerea, iar dacă pe carosabil există refugiu, vor aştepta pe acest spaţiu semnalul verde.

 

Secţiunea a 4-a

Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

24. (1) Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată sînt compuse din două lumini roşii amplasate la aceeaşi înălţime şi o lumină albă amplasată deasupra celor roşii.

Semnalele luminoase de culoare roşie care funcţionează intermitent alternativ interzic trecerea. Aceste semnale sînt însoţite de un semnal sonor.

Semnalul intermitent cu lumină albă permite trecerea.

(2) În cazul în care barierele se află în poziţia coborîtă sau în curs de coborîre, traversarea trecerii la nivel cu calea ferată este interzisă.

Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi fluorescent-reflectorizante de culoare roşie şi albă.

La trecerile pe drumurile fără iluminare artificială, barierele trebuie să fie iluminate ori pe ele să fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini roşii intermitente.

Înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată electrificată pot fi instalate porţi ce limitează gabaritele.

(3) Apropierea de o cale ferată se semnalizează prin indicatoarele de avertizare 1.1 sau 1.2, iar în imediata apropiere de trecerea fără bariere se instalează indicatoarele rutiere 1.3.1 sau 1.3.2.

În afara localităţilor, înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată, în mod succesiv, pe partea dreaptă a drumului se instalează indicatoarele rutiere 1.4.1 – 1.4.3, iar pe partea stîngă – indicatoarele 1.4.4 – 1.4.6. Indicatoarele 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 şi 1.4.6 însoţesc indicatorul 1.1 sau 1.2.

În cazul în care, la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, cîmpul vizual este limitat, înaintea acesteia se instalează indicatorul de prioritate 2.2. La trecerile în cauză circulaţia vehiculelor poate fi dirijată de agentul de cale ferată.

 

Secţiunea a 5-a

Indicatoarele rutiere

(anexa nr.3)

25. Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizează în indicatoare de:

a) avertizare;

b) prioritate;

c) interzicere şi restricţie;

d) sens obligatoriu;

e) informare şi orientare;

f) panouri adiţionale.

 

26. (1) Indicatoarele de avertizare atenţionează participanţii la trafic asupra existenţei unui pericol pe drum, indicîndu-le şi natura acestuia. Deplasarea pe acest sector de drum necesită luarea măsurilor corespunzătoare situaţiei rutiere.

(2) Indicatoarele de prioritate reglementează ordinea de trecere la intersecţii sau pe sectoarele de drum unde este imposibilă trecerea simultană a două vehicule care vin din sensuri opuse.

(3) Indicatoarele de interzicere şi restricţie stabilesc ori suspendă interdicţiile sau restricţiile participanţilor la trafic.

(4) Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direcţiile de deplasare, permit pe unele sectoare de drum circulaţia numai anumitor participanţi, precum şi obligă să se circule cu viteza prescrisă sau mai mare.

(5) Indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de circulaţie, furnizează informaţii despre dislocarea localităţilor, anumitor puncte de servicii, precum şi indică conducătorilor direcţiile de urmat în intersecţii.

(6) Panourile adiţionale precizează sau limitează acţiunea indicatoarelor rutiere pe care le însoţesc.

 

27. Indicatoarele rutiere trebuie să fie lizibile şi instalate în corespundere cu normativele şi regulamentele tehnice în vigoare astfel încît să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic cărora li se adresează.

Secţiunea a 6-a

Marcajele rutiere

(anexa nr. 4)

28. Marcajele rutiere servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic şi pot fi folosite de sine stătător sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutieră, a căror semnificaţie o completează, dublează sau precizează.

29. Marcajele rutiere se divizează în orizontale şi verticale (laterale).

 

30. (1) Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglementări pentru circulaţie, sînt de culoare albă, galbenă sau portocalie şi se aplică pe carosabil sau pe borduri.

(2) Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe şi negre, se aplică pe elementele de construcţie ale drumului (poduri, pasaje denivelate, pilonii viaductelor, parapete, stîlpi, precum şi pe alte obiecte aflate pe platforma drumului şi care prezintă pericol pentru circulaţia rutieră), prevenind ciocnirea cu acestea, facilitînd orientarea vizuală a conducătorilor.

Secţiunea a 7-a

Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum

(anexa nr. 5)

31. Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum se instalează în conformitate cu normativele şi regulamentele în vigoare şi trebuie să garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum în reparaţie sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va începe decît după ce a fost coordonată cu poliţia rutieră, administratorul drumului şi s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii şi duratei sale.

Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere, panouri, bariere, lumini „fulger”, conuri sau alte mijloace speciale.

Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare, interzicere şi restricţie, precum şi cele de orientare, utilizate pentru semnalizarea lucrărilor pe drum, trebuie să aibă fundal de culoare galbenă.

În cazul în care situaţia o impune, circulaţia va fi dirijată de către persoanele care efectuează aceste lucrări pe drum. Persoanele respective trebuie să fie echipate cu veste de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizante, de culoare portocalie, cu brasardă roşie şi baston de semnalizare.

Dacă mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-reflectorizante, ele vor fi însoţite, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, de lumini continue sau intermitente de culoare roşie sau portocalie.

Pe durata executării lucrărilor se va întreţine semnalizarea stabilită, iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei şi restabilirea semnalizării iniţiale sau, după caz, ea se va modifica potrivit noilor condiţii de circulaţie.

Persoana care execută lucrări de orice natură pe drum trebuie să poarte vestă de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă de culoare portocalie.

Suspendarea circulaţiei ori instituirea restricţiilor în vederea executării lucrărilor pe drum, precum şi modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectuează cu acordul poliţiei rutiere.

Secţiunea a 8-a

Semnalele conducătorilor de vehicule şi folosirea dispozitivelor

de iluminare exterioară, semnalizare luminoasă şi sonoră

32. (1) Pentru prevenirea oricărui pericol şi pentru a nu stînjeni traficul, conducătorii de vehicule trebuie să semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor de direcţie sau cu braţul, al semnalizatorului sonor, prin comutarea luminii în faruri, prin punerea în funcţiune a luminii de întîlnire pe timp de zi sau prin punerea în funcţiune a avertizorului de avarie.

Semnalizarea cu mijloacele menţionate nu le acordă prioritate şi nu-i scuteşte pe conducătorii de vehicule de obligaţia luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentului în traficul rutier.

(2) Conducătorul de vehicul trebuie să semnalizeze corespunzător cu semnalizatoarele de direcţie, iar în cazul în care acestea lipsesc sau sînt defectate – cu braţul, înainte:

a) de a pune în mişcare vehiculul;

b) de a efectua manevra (preselectare a benzii, virare, întoarcere);

c) de a se opri.

(3) Semnalizarea cu semnalizatorul de direcţie sau cu braţul trebuie efectuată din timp, înaintea manevrei, şi întreruptă imediat după efectuarea ei. În cazul în care semnalul este executat cu braţul, pentru înlesnirea manevrei, acesta poate fi întrerupt prealabil manevrei.

Note. 1. Semnalul dat cu braţul stîng întins lateral sau cu braţul drept întins lateral şi de la cot ridicat vertical înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a schimba direcţia de mers spre stînga sau de a întoarce.

2. Semnalul dat cu braţul drept întins lateral sau cu braţul stîng întins lateral şi de la cot ridicat vertical înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a schimba direcţia de mers spre dreapta.

3. Semnalul dat cu braţul stîng sau drept ridicat vertical înseamnă reducerea vitezei sau oprire.

(4) Presemnalizarea oricărei manevre se va efectua ulterior asigurării că prin această manevră nu se vor crea obstacole altor participanţi la trafic.

(5) Semnalul nu trebuie executat dacă poate induce în eroare alţi participanţi la trafic.

 

33. (1) Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai în cazul prevenirii unui accident în traficul rutier, iar în afara localităţilor – şi pentru atenţionarea conducătorului de vehicul ce urmează să fie depăşit.

(2) Semnalul sonor trebuie să fie de scurtă durată şi efectuat la o distanţă care ar evita surprinderea celor atenţionaţi, pentru a nu-i determina să efectueze manevre ce pot pune în pericol siguranţa traficului.

 

34. (1) Pe timp de noapte, în condiţii de vizibilitate redusă şi în tuneluri, la autovehiculele şi remorcile în mişcare dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie puse în funcţiune astfel:

a) la autovehicule, în funcţie de iluminarea drumului, lanternele de gabarit, lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;

b) la remorci – lanternele de gabarit.

(2) Lumina de drum a farurilor trebuie comutată cu lumina de întîlnire:

a) în cazul deplasării pe drumul suficient iluminat;

b) în scopul evitării orbirii la trecerea în sensuri opuse la o distanţă de cel puţin 150 m sau chiar la o distanţă mai mare, în cazul în care conducătorul vehiculului ce vine din sens opus necesită aceasta avertizînd prin comutarea luminii farurilor, precum şi în cazul deplasării la o distanţă mică faţă de vehiculul precedent.

În cazul în care conducătorul de vehicul intenţionează să depăşească, cu condiţia că prin aceasta nu vor fi orbiţi conducătorii de vehicule care vin din sens opus, pe un timp de scurtă durată poate fi folosită lumina de drum a farurilor.

În caz de orbire, conducătorul de vehicul trebuie să pună în funcţiune avertizorul de avarie şi, neschimbînd banda de circulaţie, să reducă viteza şi să oprească.

(3) Pentru atenţionarea altor participanţi la trafic şi semnalizarea vehiculelor în cazul deplasării pe timp de zi, trebuie pusă în funcţiune în faruri lumina de întîlnire de către conducătorii:

a) motocicletelor şi ciclomotoarelor;

b) vehiculelor de instruire;

c) vehiculelor conduse de începători;

d) microbuzelor şi autobuzelor care transportă grupuri de copii;

e) vehiculelor care fac parte dintr-o coloană organizată;

f) autovehiculelor care tractează alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie să fie pus în funcţiune avertizorul de avarie, iar în cazul în care acesta nu funcţionează sau lipseşte, în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare);

g) autovehiculelor care transportă încărcături periculoase, de mare greutate sau gabarit voluminos;

h) vehiculelor de rută în cazul deplasării pe banda semnalizată prin indicatorul 5.43 şi/sau marcajul 1.2 litera b), în întîmpinarea fluxului principal de vehicule;

i) tuturor vehiculelor – în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv.

(4) Pe timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate sau în condiţii de vizibilitate redusă, prezenţa autovehiculelor oprite sau staţionate pe drumul public trebuie semnalizată prin punerea în funcţiune a lanternelor de poziţie. În cazul în care acestea sînt defectate, vehiculele trebuie scoase în afara drumului, iar dacă aceasta nu este posibil, prezenţa lor trebuie să fie semnalizată prin punerea în funcţiune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform notei la punctul 37 al prezentului Regulament).

În caz de ceaţă densă, ninsoare abundentă, ploaie torenţială sau în alte condiţii similare, la autovehicule trebuie pusă în funcţiune lumina de întîlnire a farurilor sau farurile anticeaţă.

(5) Farurile anticeaţă pot fi utilizate:

a) în condiţii de vizibilitate redusă – separat, precum şi cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;

b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;

c) în cazurile prevăzute la alineatul (3) al prezentului punct – în locul luminii de întîlnire a farurilor.

(6) Lanternele posterioare anticeaţă pot fi utilizate numai în condiţii de vizibilitate redusă.

Este interzisă conectarea lanternelor posterioare anticeaţă la semnalul de oprire.

(7) Farul proiector şi farul căutător pot fi utilizate:

a) în afara localităţilor – numai în lipsa vehiculelor din sens opus;

b) în localităţi – de către conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie aflaţi în misiuni urgente de serviciu.

 

35. Semnul distinctiv „Autotren” trebuie să fie pus în funcţiune la deplasarea acestuia, precum şi în timpul opririi sau staţionării lui pe timp de noapte ori în condiţii de vizibilitate redusă.

 

36. Autovehiculul destinat instruirii în conducere trebuie să fie semnalizat prin semnul distinctiv 10 (anexa nr.6 la prezentul Regulament) şi echipat cu o casetă în formă de triunghi cu lumină albă, avînd conturul de culoare roşie şi inscripţia „Ş” de culoare neagră. Lumina în casetă trebuie să fie conectată în cazul deplasării pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă.

37. Pe lîngă cazurile menţionate, avertizorul de avarie trebuie pus în funcţiune:

a) în cazul accidentului în traficul rutier;

b) cînd vehiculul a fost oprit fortuit, constituind un obstacol pentru ceilalţi participanţi la trafic;

c) în cazul îmbarcării şi debarcării copiilor din vehiculul semnalizat prin semnul distinctiv 5 „Copii” (anexa nr. 6);

d) cînd este necesară semnalizarea celorlalţi participanţi la trafic despre un pericol iminent.

Notă. În cazul în care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat, conducătorul trebuie să semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (lanternei portative cu lumină roşie intermitentă) în spatele vehiculului ori, după caz, în faţa acestuia pe aceeaşi bandă, la o distanţă de cel puţin 30 m, astfel încît să poată fi văzut de la o distanţă suficientă de conducătorii vehiculelor care se apropie. În localităţi, în cazul circulaţiei intense, triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distanţă mai mică, astfel încît să poată fi observat de conducătorii de vehicule care se apropie.

38. Este interzisă montarea la autovehicule şi remorci a altor dispozitive de semnalizare luminoasă şi sonoră decît cele prevăzute prin construcţie (cu excepţia cazurilor indicate la notele la alineatul (3) al punctului 122 din prezentul Regulament).

Notă. Autovehiculele cu regim prioritar de circulaţie (ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, cele destinate stingerii incendiilor, ambulanţele, serviciilor bancare, poştei speciale), precum şi cele destinate întreţinerii şi reparării drumurilor, care transportă încărcături cu gabarit voluminos etc., trebuie să fie echipate, respectiv, cu lumini giratorii de culoare albastră, roşie, verde sau portocalie şi semnale sonore speciale, în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare şi cu acordul Direcţiei poliţiei rutiere.
Organizarea si dirijarea circulatiei rutiere
Organizarea si dirijarea circulatiei rutiereOrganizarea si dirijarea circulatiei rutiereOrganizarea si dirijarea circulatiei rutiereOrganizarea si dirijarea circulatiei rutiere

Obligatii pentru proprietarii de vehicule si pentru persoanele responsabile de exploatarea-vehiculelor drumurilor publice trecerilor la nivel cu calea ferata si altor constructii rutiere

126. (1) Persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor sînt obligate:

a) să nu admită la conducerea vehiculelor persoane care nu posedă permis de conducere de categoria (subcategoria) respectivă, nu au fost supuse testului psihofiziologic şi medical, sînt în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau a altor substanţe contraindicate conducerii, se află sub influenţa preparatelor medicamentoase care cauzează reducerea reacţiei, sînt bolnave, traumatizate sau se află într-o stare avansată de oboseală de natură să le afecteze capacitatea de conducere;

b) să nu admită în circulaţie vehiculele a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice şi ecologice, precum şi cele care nu sînt înmatriculate sau nu au fost supuse controlului tehnic de stat;

c) să ia măsuri de interzicere a circulaţiei maşinilor autopropulsate cu şenile pe drumurile modernizate.

(2) Conducătorilor staţiilor de prestări servicii auto şi ai altor instituţii de depanare a autovehiculelor, indiferent de forma de proprietate, precum şi persoanelor fizice care prestează astfel de servicii li se interzice efectuarea lucrărilor de depanare a vehiculelor deteriorate în accidente în traficul rutier, în cazul în care posesorul vehiculului nu posedă certificatul cu privire la înregistrarea accidentului, eliberat în modul stabilit de către poliţia rutieră.

(3) Proprietarii de vehicule, care le transmit în folosinţă oneroasă sau gratuită altor persoane, sînt obligaţi să înregistreze în Registrul de stat al transporturilor transmiterea vehiculelor şi să asigure primirea de către uzufructuarii temporari a certificatelor de înmatriculare, eliberate pe numele acestora.

 

127. (1) Persoanele responsabile de amenajarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor publice, trecerilor la nivel cu calea ferată şi altor construcţii rutiere sînt obligate:

a) să menţină aceste construcţii în condiţii care ar garanta securitatea traficului rutier;

b) să ia la timp măsuri pentru înlăturarea obstacolelor de natură să pericliteze siguranţa traficului rutier sau pentru semnalizarea lor, dacă înlăturarea imediată a acestora este imposibilă;

c) să reducă intensitatea sau chiar să interzică circulaţia pe sectoarele de drum, în cazurile în care deplasarea pe acestea prezintă pericol pentru traficul rutier.

(2) Persoanele responsabile de organizarea şi dirijarea traficului rutier sînt obligate:

a) să instaleze, cu avizul poliţiei rutiere, mijloacele necesare de semnalizare rutieră şi să le menţină în stare tehnică de funcţionare;

b) să stabilească, la sesizarea poliţiei rutiere, pe sectoarele de drum aflate în administrare, în zonele cu risc sporit de accidentare restricţii de viteză, să ia măsuri privind amenajarea, impunerea anumitor reglementări de trafic etc.;

c) să asigure în permanenţă funcţionarea adecvată a obiectelor semaforice. În procesul de trecere de la circulaţia dirijată la circulaţia nedirijată (trecerea semafoarelor la regimul galben intermitent de funcţionare), să impună în ciclul semaforic al obiectelor semaforice afişarea semnalului roşu pentru toate direcţiile de deplasare prin intersecţie.

 

128. (1) Persoanele responsabile de executarea lucrărilor pe drum sînt obligate să garanteze siguranţa traficului rutier în locurile de efectuare a acestor lucrări. Aceste locuri (zone), precum şi maşinile destinate lucrărilor pe drum în timpul staţionării, materialele şi alte elemente de construcţii trebuie să fie semnalizate în conformitate cu punctul 31 al prezentului Regulament, în cazul în care acestea nu pot fi scoase în afara drumului.

(2) După finalizarea lucrărilor de construcţie sau reparaţie, persoana responsabilă pentru executarea lor este obligată să înlăture imediat toate obstacolele create prin aceste lucrări şi să readucă drumul la starea ce asigură securitatea circulaţiei vehiculelor şi a pietonilor.

 

129. Persoanele responsabile respective sînt obligate să coordoneze, în modul stabilit, cu poliţia rutieră:

a) stabilirea itinerarelor de circulaţie şi dislocarea staţiilor pentru vehiculele de rută;

b) amplasarea panourilor publicitare, precum şi construcţia diverselor obiecte în apropierea nemijlocită a drumurilor;

c) instalarea sau aplicarea pe drumurile publice a mijloacelor de semnalizare rutieră;

d) reutilarea vehiculelor, precum şi instalarea pe ele a dispozitivelor speciale de semnalizare sonoră şi/sau luminoasă, aplicarea dungilor înclinate de culoare albă pe suprafeţele laterale ale caroseriei vehiculelor, precum şi a unor inscripţii sau semne distinctive;

e) transportarea încărcăturilor cu gabarit sau masă depăşite, precum şi modul de remorcare a două sau mai multe vehicule;

f) itinerarele de deplasare a vehiculelor care transportă încărcături periculoase sau substanţe explozive ori uşor inflamabile;

g) efectuarea oricăror lucrări pe drum.

Indicatoare de avertizare

anexa nr. 3

1.1 „Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere”.

1.2 „Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere”.

1.3.1 „Cale ferată fără bariere cu o singură linie”.

1.3.2 „Cale ferată fără bariere cu două sau mai multe linii”.

1.4.1 – 1.4.6 „Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată în afara localităţilor”.

1.5 „Trecere la nivel cu liniile de tramvai”.

1.6 „Intersecţie a drumurilor de semnificaţie echivalentă”.

1.7.1 – 1.7.3 „Intersecţie cu un drum fără prioritate”.

1.8 „Intersecţie cu sens giratoriu”.

1.9 „Semafor” – intersecţie, trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circulaţia este dirijată de un semafor.

1.10 „Pod basculant sau bac de transbordare”.

1.11 „Ieşire spre chei”.

1.12.1, 1.12.2 „Curbă periculoasă” – cotitură periculoasă a drumului cu rază mică sau cîmp vizual limitat.

1.13.1, 1.13.2 „Curbe periculoase”, respectiv: prima la dreapta; prima la stînga.

1.14.1, 1.14.2 – respectiv: „Pantă cu declivitate mare”; „Rampă cu declivitate mare”.

1.15 „Drum lunecos” – sector de drum cu pericol de alunecare sporită a carosabilului.

1.16.1 „Drum cu denivelări” – sector de drum deteriorat (gropi, deformări ale carosabilului etc.).

1.16.2 „Denivelare artificială” – sector de drum pe care, pentru impunerea vitezei reduse de deplasare, este aplicată pe suprafaţa carosabilului o denivelare (denivelări).

1.17 „Împroşcare cu pietriş” – sector de drum cu pericol de împroşcare cu pietriş sau prund de sub roţile vehiculelor.

1.18.1 – 1.18.3 „Drum îngustat”, respectiv: 1.18.1 – îngustat din ambele părţi, 1.18.2 – îngustat din partea dreaptă, 1.18.3 – îngustat din partea stîngă.

1.19 „Circulaţie în dublu sens” – sector de drum cu circulaţie în ambele sensuri.

1.20 „Trecere pentru pietoni” – porţiunea drumului destinată pentru traversarea carosabilului de către pietoni, semnalizată ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.50.1, 5.50.2 şi/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.14.1, 1.14.2.

1.21 „Copii” sector de drum în apropierea şcolilor, instituţiilor preşcolare etc., unde persistă pericolul apariţiei copiilor pe carosabil.

1.22 „Biciclişti” – locul intersectării cu pista pentru biciclişti în afara intersecţiei.

1.23 „Lucrări pe drum”.

1.24.1, 1.24.2 „Animale” – sector de drum pe care este posibilă apariţia animalelor.

1.25.1, 1.25.2 „Căderi de pietre” – sector de drum pe care sînt posibile avalanşe, alunecări de teren sau căderi de pietre, respectiv: 1.25.1 – din partea stîngă, 1.25.2 –  din partea dreaptă.

1.26 „Vînt lateral” – sector de drum care trece pe un rambleu înalt, pod, viaduct, de-a lungul unor maluri abrupte etc., pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate.

1.27 „Aerodrom” – sector de drum deasupra căruia zboară la înălţime mică aparate de zbor (avioane, elicoptere).

1.28 „Tunel” – construcţie artificială neiluminată sau cu vizibilitatea limitată a portalului de intrare.

1.29 „Drum aglomerat” – sector de drum pe care persistă ambuteiaje în trafic.

1.30 „Alte pericole” – sector de drum pe care există vreun pericol dintre cele neprevăzute prin alte indicatoare de avertizare.

1.31 „Accident” – apariţia pe drum a unui obstacol sau a unei situaţii (accident în traficul rutier) de natură să facă trecerea dificilă sau chiar imposibilă.

1.32.1, 1.32.2 „Direcţia curbei periculoase” – direcţia de urmat într-o curbă semnalizată prin indicatoarele 1.12.1 – 1.13.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.

1.33 „Direcţia curbelor periculoase la stînga şi la dreapta” – direcţie de urmat într-o intersecţie cu configuraţia literei „T”, la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.

 1.34.1, 1.34.2 „Curbă deosebit de periculoasă”

 

Particularităţi de utilizare a indicatoarelor de avertizare

 

Distanţa de la locul instalării indicatoarelor de avertizare pînă la începutul sectorului de drum periculos este în funcţie, în special, de limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare pe drumurile publice. Indicatoarele rutiere de avertizare, cu excepţia indicatoarelor 1.3.1 – 1.4.6 şi 1.32.1 – 1.34.2, pe sectoarele de drum pe care limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare depăşeşte 50 km/h, atît în afara localităţilor, cît şi în localităţi, se instalează la o distanţă de 150-300 m, pe alte sectoare de drum în localităţi – o distanţă de 50-100 m. În caz de necesitate, indicatoarele pot fi instalate la o altă distanţă decît cea menţionată, utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adiţional 6.1.1.

Indicatoarele 1.3.1, 1.3.2 se instalează imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferată.

Indicatoarele 1.4.1 – 1.4.3 se instalează pe partea dreaptă a drumului, iar 1.4.4 – 1.4.6 – pe stînga; indicatoarele 1.4.1 şi 1.4.4 – sub primul indicator 1.1 sau 1.2, iar 1.4.3 şi 1.4.6 – sub al doilea indicator 1.1 sau 1.2, în direcţia de mers; indicatoarele 1.4.2 şi 1.4.5 – independent, pe un spaţiu egal între primul şi al doilea indicatoare, respectiv 1.1 sau 1.2.

Simbolul încrucişării sau joncţiunii din diagrama indicatoarelor 1.7.1 – 1.7.3 trebuie să corespundă configuraţiei reale a intersecţiei.

Indicatorul 1.9 se instalează în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de către participanţii la trafic.

În cazul în care panta şi rampa urmează consecutiv una după alta, indicatoarele 1.14.1, 1.14.2 pot fi instalate imediat înaintea acestora fără de panoul 6.1.1.

Indicatorul 1.19 se instalează pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circulaţia dublu sens.

În timpul lucrărilor de scurtă durată, indicatorul 1.23 poate fi instalat fără panoul 6.1.1, la o distanţă de 10-15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectuează lucrări.

În afara localităţilor, indicatoarele 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.21 şi 1.23 se repetă. Următorul indicator se instalează la o distanţă nu mai mică de 50 m faţă de începutul sectorului de drum periculos.

Indicatoarele 1.21 şi 1.23 se repetă şi în localităţi, fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol.

Indicatoarele 1.34.1, 1.34.2 se instalează succesiv pe întreaga lungime, pe partea exterioară a curbei deosebit de periculoase, la o distanţă între ele de 20 –50 m.
Indicatoare de avertizare
Indicatoare de avertizare

Indicatoare de prioritate

2.1 „Cedează trecerea” – conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoţit de panoul adiţional 6.15.1 sau 6.15.2 – celor care se apropie pe drumul cu prioritate. În caz de necesitate, el trebuie să oprească la marcajul 1.13, iar în lipsa acestuia – înaintea intersecţiei.

2.2 „Trecerea fără oprire interzisă” – este interzisă deplasarea fără a opri la marcajul 1.12, iar în lipsa acestuia – la marginea carosabilului ce urmează a fi intersectat. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoţit de panoul adiţional 6.15.1 sau 6.15.2 – celor care se apropie pe drumul cu prioritate.

2.3 „Drum cu prioritate” – acordă conducătorului prioritate în trecerea intersecţiilor cu circulaţie nedirijată.

2.4 „Sfîrşitul drumului cu prioritate”.

2.5 „Prioritate pentru circulaţia din sens opus” – este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat, unde trecerea concomitentă în sensuri opuse a două vehicule este dificilă sau chiar imposibilă. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus şi se află pe acest sector sau sînt în apropiere de el.

2.6 „Prioritate în raport cu circulaţia din sens opus” – conducătorul profită de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat, în raport cu vehiculele care circulă din sens opus.

 

Particularităţi de utilizare a indicatoarelor de prioritate

 

Indicatoarele 2.1, 2.2 se instalează imediat înaintea intersecţiei, iar indicatoarele 2.5 şi 2.6 – imediat înaintea sectorului de drum îngustat.

Indicatoarele 2.3 şi 2.4 se instalează la începutul şi sfîrşitul drumului cu prioritate. În localităţi, indicatorul 2.3 trebuie să fie repetat în faţa fiecărei intersecţii.

În afara localităţilor, pe drumurile modernizate sau împietruite, indicatoarele 2.1 şi 2.2 sînt precedate de indicatorul 2.1 însoţit, respectiv, de panourile 6.1.1 şi 6.1.2 .

Indicatorul 2.2 poate fi instalat înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere. În acest caz conducătorul de vehicul este obligat să oprească la marcajul rutier 1.12, iar în lipsa acestuia – în dreptul indicatorului.

În afara localităţilor indicatorul 2.5 se repetă. Primul se instalează înaintea sectorului de drum îngustat, în asociere cu panoul adiţional 6.1.1, pe acelaşi suport cu unul dintre indicatoarele 1.18.
Indicatoare de prioritate

Indicatoare de sens obligatoriu

4.1.1 – 4.1.6 „Direcţie obligatorie de deplasare”, respectiv: 4.1.1 – înainte; 4.1.2 – la dreapta; 4.1.3 – la stînga; 4.1.4 – înainte sau la dreapta; 4.1.5 – înainte sau la stînga; 4.1.6 – la dreapta sau la stînga.

Indicatoarele 4.1.3, 4.1.5 şi 4.1.6 permit şi întoarcerea.

Configuraţia săgeţilor pe fundalul indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 trebuie să corespundă configuraţiei şi direcţiilor reale de deplasare prin intersecţia respectivă.

Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 nu se extinde asupra vehiculelor de rută.

Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 se extinde asupra carosabilului înaintea căruia este instalat indicatorul.

Indicatorul 4.1.1, instalat la începutul sectorului de drum, îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie, permiţînd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.

4.2.1 – 4.2.3 „Direcţie obligatorie de ocolire a obstacolului”, respectiv: 4.2.1 – pe dreapta; 4.2.2 – pe stînga; 4.2.3 – pe dreapta sau pe stînga.

4.3 „Sens giratoriu” – circulaţie permisă numai în direcţia indicată pe indicator.

 

4.4 „Circulaţie pentru autoturisme” – este permisă circulaţia motocicletelor, autoturismelor, autobuzelor, vehiculelor de rută, precum şi autocamioanelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg. Indicatorul permite circulaţia şi altor vehicule decît cele indicate, care prestează servicii instituţiilor dislocate în zona semnalizată, cetăţenilor care locuiesc ori lucrează în zona respectivă sau vehiculelor care aparţin acestor instituţii ori cetăţeni. În aceste cazuri vehiculele trebuie să intre în zona semnalizată şi să iasă din această zonă la intersecţia cea mai apropiată de locul destinat.

4.5 „Pistă pentru biciclişti” – circulaţia este permisă numai bicicletelor şi ciclomotoarelor. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni, este permisă şi circulaţia pietonilor.

4.6 „Pistă pentru pietoni” – circulaţia este permisă numai pietonilor.

4.7 „Limită minimă de viteză” – se permite circulaţia cu viteza menţionată pe indicator sau mai mare, cu condiţia că nu se depăşesc limitele prevăzute în punctul 47 al prezentului Regulament.

4.8 „Sfîrşitul zonei de limită minimă a vitezei”.

4.9 „Lanţuri antiderapante obligatorii” – în caz de zăpadă sau polei, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat acest indicator, deplasarea vehiculului este permisă numai dacă toate roţile ale acestuia sînt cu anvelope de iarnă sau cel puţin două dintre roţile motoare ale acestuia sînt echipate cu lanţuri antiderapante.

4.10 „Sfîrşitul obligaţiei de a folosi lanţuri antiderapante”.
Indicatoare de interzicere si restrictie,Indicatoare de sens obligatoriu

Indicatoare de informare si orientare

a) De informare

5.1 „Limite generale de viteză” – furnizează informaţie cu privire la limitele vitezei de circulaţie în localităţi, în afara lor, precum şi pe drumurile pentru automobile. Indicatorul se instalează la intrare în ţară.

5.2 „Autostradă” – indică reglementări speciale prevăzute de prezentul Regulament pentru circulaţia pe acest drum.

5.3 „Sfîrşit de autostradă”.

5.4 „Drum pentru automobile” – drum destinat numai circulaţiei automobilelor, autobuzelor şi motocicletelor.

5.5 „Sfîrşitul drumului pentru automobile”.

5.6, 5.7 „Staţie pentru vehiculele de rută” – indică locul de oprire a vehiculelor de rută, respectiv, pentru autobuze, troleibuze şi tramvai.

5.8 „Staţie de taxi”.

5.9 „Închirieri de automobile”.

5.10 „Gară auto”.

5.11 „Gară de trenuri”.

5.12 „Port”.

5.13 „Punct de asistenţă medicală”.

5.14 „Spital”.

5.15 „Staţie de alimentare cu combustibil”.

5.16.1 „Autoservice”.

5.16.2 „Staţie de testare tehnică”.

5.17 „Cîntar autovehicule”.

5.18 „Spălătorie”.

5.19 „Telefon”.

5.20 „Restaurant”

5.21 „Centru comercial”

5.22 „Apă potabilă”.

5.23 „Hotel sau motel”.

5.24 „Obiectiv turistic”.

5.25 „Camping”.

5.26 „Loc pentru popas”.

5.27 „Poşta”.

5.28 „Poliţia”.

5.29 „Poliţia rutieră”

5.30 „Atenţie, radar”

5.31 „Veceu”.

5.32 „Plajă sau piscină”.

5.33 „Punct de informare turistică”.

5.34 „Drum cu sens unic” – drum sau carosabil pe care circulaţia vehiculelor, pe toată lăţimea, este permisă numai într-o singură direcţie.

5.35 „Sfîrşitul drumului cu sens unic”.

5.36 „Intrare pe drumul cu sens unic” – intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circulaţia vehiculelor este permisă numai în direcţia indicată de săgeată.

Dacă prin indicatoarele şi/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restricţii, indiferent de direcţia de circulaţie pe drumul cu sens unic, în limitele intersecţiei este permisă întoarcerea.

5.37.1, 5.37.2 „Direcţiile de deplasare pe benzi” şi modificaţiile lor – determină numărul benzilor şi direcţiile permise pentru deplasare prin intersecţie pe fiecare dintre acestea.

5.38.1 – 5.38.4 „Direcţia de deplasare pe bandă”.

Indicatoarele 5.37.2, 5.38.1 şi variantele acestora, care permit virajul la stînga din banda extremă stîngă, permit şi întoarcerea.

Indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4 se repetă, primul se amplasează la o distanţă de 50-150 m faţă de intersecţie. Acţiunea indicatoarelor 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, plasate înaintea intersecţiei, se extinde pe întreaga intersecţie, dacă indicatoare suplimentare 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, plasate în intersecţie, nu indică alte direcţii de deplasare decît cele de pînă la intersecţie.

5.39.1 – 5.39.3 „Bandă suplimentară” respectiv, începutul benzii de deceleraţie sau al benzii suplimentare de circulaţie în rampă. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.39.2 este aplicat indicatorul 4.7, conducătorul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicată trebuie să preselecteze banda suplimentară de deplasare în rampă.

Indicatorul 5.39.3 determină începutul sectorului benzii din mijloc destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectuează virarea la stînga ori întoarcerea.

5.40.1, 5.40.2 „Sfîrşitul benzii” – respectiv, indicatorul 5.40.1 indică sfîrşitul benzii suplimentare de circulaţie în rampă sau a celei de accelerare, iar indicatorul 5.40.2 – sfîrşitul sectorului de bandă destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi.

5.41.1 – 5.41.3 „Direcţiile de deplasare pe benzi” – determină direcţiile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.41.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulaţia anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectivă.

5.42 „Bandă rezervată vehiculelor de rută” – bandă destinată exclusiv circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează în aceeaşi direcţie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitată prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectuează manevra de virare la dreapta pentru a ieşi de pe acest drum trebuie să preselecteze această bandă. Astfel trebuie să procedeze şi vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată şi pentru a opri pe ea, în scopul de a lua sau lăsa pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rută.

5.43 „Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – drumul pe care vehiculele de rută circulă pe banda special rezervată lor, în sensul opus de circulaţie. Circulaţia, precum şi oprirea altor vehicule pe această bandă sînt interzise.

5.44 „Sfîrşitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută”.

5.45.1, 5.45.2 „Intrare pe drumul cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – respectiv: spre dreapta; spre stînga.

5.46 „Loc de întoarcere” – determină locul unde este permisă întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.47 „Zonă de întoarcere” – determină limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.48.1 „Parcare ” – semnalizează parcarea terestră.

5.48.2 „Parcare rezervată”– semnalizează locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce aparţin întreprinderii sau organizaţiei respective, precum şi angajaţilor acesteia.

5.48.3 „Parcare subterană sau terestră etajată” – semnalizează parcarea subterană sau terestră etajată.

5.49 „Denivelare artificială” – indicatorul trebuie să fie amplasat imediat înaintea fiecărei denivelări de acest gen.

5.50.1, 5.50.2 „Trecere pentru pietoni” – în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.

5.51.1 – 5.51.4 „Trecere denivelată pentru pietoni” – respectiv subterană sau deasupra drumului.

5.52 „Viteză recomandată” – viteza de deplasare recomandată pe sectorul de drum în cauză. Indicatorul îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie. Devierea de la viteza recomandată nu se consideră încălcare a prezentului Regulament.

5.53.1 – 5.53.3 „ Drum fără ieşire” .

5.54 „Zonă rezidenţială” – indică începutul teritoriului din localitate unde circulaţia se efectuează conform exigenţelor secţiunii a 11-a din capitolul IV al prezentului Regulament.

5.55 „Sfirşitul zonei rezidenţiale”.

5.56.1 „Zonă cu viteză maximă limitată”.

5.56.2 „Sfirşitul zonei cu viteză maximă limitată”.

5.57.1 „Zonă pietonală”.

5.57.2 „Sfîrşitul zonei pietonale”.

 

b) De orientare

5.58.1 – 5.58.4 „Presemnalizarea direcţiilor de deplasare”. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc.

În partea inferioară a indicatoarelor 5.58.2 – 5.58.4 se indică distanţa de la locul instalării acestora pînă la intersecţie sau începutul benzii de decelerare.

5.59 „Schema de ocolire” – indică direcţia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea cărora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 – 3.18.

5.60 „Traseul de urmat pentru schimbarea direcţiei de mers” – determină traseul de deplasare în intersecţie, în cazul în care există anumite restricţii de manevrare, sau direcţiile permise de deplasare într-o intersecţie complexă.

5.61.1, 5.61.2 „Direcţiile de deplasare spre anumite localităţi sau obiective”.

Fundalul de culoare albastră al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 şi 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc că, la ieşirea din localitate, deplasarea spre localităţile sau obiectivele menţionate pe indicator se va efectua pe drumul naţional; fundalul de culoare albă determină că obiectivul (obiectivele) se află în localitatea respectivă. Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arată că obiectivul menţionat se află în afara localităţii.

5.62 „Distanţele pînă la localităţile indicate” – informează despre distanţa în kilometri pînă la localităţile dislocate pe itinerar.

5.63.1 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi.

5.63.2 „Ansamblu continuu de imobile” – începutul construcţiilor de imobile ale localităţii.

5.63.3 „Sfirşitul ansamblului continuu de imobile” – sfirşitul construcţiilor de imobile ale localităţii.

5.64 „Ieşire din localitate”.

5.65 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care pe drumul în cauză nu intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi.

5.66 „Ieşire din localitate”.

5.67 „Denumirea rîului sau altui obiectiv”.

5.68 „Denumirea străzii”.

5.69 „Direcţia spre stradă”.

5.70 „Indicator kilometric” – distanţa în kilometri pînă la începutul sau sfîrşitul drumului.

5.71.1 – 5.71.5 „Numărul itinerarului” – indicatoarele 5.71.1 şi 5.71.2 arată numărul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnifică numărul drumului european, iar 5.71.3 – 5.71.5 – numărul şi direcţia drumului.

5.72.1 – 5.72.3 „Direcţiile de circulaţie recomandate pentru autocamioane” – indică direcţia recomandată pentru circulaţie autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate, în cazul în care în intersecţie deplasarea lor, într-o direcţie oarecare, este interzisă.

5.73 „Loc de oprire” – indică locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circulaţie.

5.74 „Avertizare, interzicere sau restricţie pe un drum lateral”.

5.75 „Circulaţie reversibilă” – informează despre prezenţa uneia sau mai multor benzi de circulaţie, pe sectorul în cauză de drum, pe care direcţia de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse.

5.76 „Sfîrşit de circulaţie reversibilă”.

5.77 „Intrare pe drumul cu circulaţie reversibilă”.

5.78.1 – 5.78.3 „Bornă kilometrică”. Borna 5.78.1 semnalizează drumurile publice naţionale de semnificaţie magistrală, borna 5.78.2 – drumurile publice naţionale de semnificaţie republicană, iar borna 5.78.3 – drumurile publice locale. Pe partea laterală a bornei orientată spre drum se înscrie emblema specifică a categoriei drumului. Pe partea frontală: pe capătul de formă semicirculară se înscrie numărul ce reprezintă poziţia kilometrică; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principală (oraş, municipiu sau nod rutier), care urmează pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al localităţii; prima localitate de pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiată este şi localitatea principală, se înscrie numai denumirea acesteia cu distanţa respectivă. Pe sectoarele de drum în traversarea localităţilor, între indicatoarele de început şi sfîrşit de localitate, se înscrie doar denumirea localităţii.
Indicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientare